Regulamin sklepu

 • I
  Postanowienia ogólne
 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Szkoleń i Konferencji, których Organizatorem jest Fundacja Mocni na starcie., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000832899, NIP: 6972376210, REGON: 385772661.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie Szkoleń i Konferencji i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji lub poinformuje uczestnika szkolenia w korespondencji elektronicznej.
  3. Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
  Organizator: Fundacja Mocni na starcie., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000832899, NIP: 6972376210, REGON: 385772661.
  zwana dalej „Organizatorem”.
  Uczestnik: osoba fizyczna dokonująca rejestracji na Szkolenie lub Konferencję poprzez formularz online dostępny na stronie internetowej Organizatora/Wydarzenia.
  Potwierdzenie udziału: komunikat wysyłany przez Organizatora Konferencji lub Szkolenia w odpowiedzi na zgłoszenie dokonane poprzez formularz online.
  Zamawiający: – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zdecydowała się delegować Uczestnika do udziału w Szkoleniu lub Konferencji,
  Serwis – strona internetowa organizatora znajdująca się pod adresem: www.mocninastarcie.pl
  Szkolenie lub Konferencja wydarzenie organizowane przez Organizatora,
 • II
  Zgłoszenie udziału
 1. Warunkiem przyjęcia na Szkolenie lub Konferencję jest dokonanie zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.mocninastarcie.pl oraz uiszczenie stosownej opłaty w wyznaczonym przez Organizatora terminie.
  2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zawarciem stosownej umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych reguł ustalonych przez Organizatora; powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa.
  3. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej na 3 dni przed planowaną datą Szkolenia lub Konferencji.
  4. Uczestnik lub Zamawiający zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych lub nieprawdziwych danych Uczestnika.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania listą Uczestników i publikowania nazw firm (Zamawiających) wraz ze stanowiskami Uczestników biorących udział w Konferencji lub Szkoleniu.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w planie Konferencji lub Szkolenia o czym informuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej
  8. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację za pomocą poczty elektronicznej będącą potwierdzeniem udziału.
  9. Każdy zarejestrowany Uczestnik otrzymuje podczas Szkolenia lub Konferencji stosowne materiały szkoleniowe lub konferencyjne
  10. Materiały szkoleniowe lub konferencyjne mogą zostać rozszerzone o dodatkowe świadczenia ze strony Partnerów.
 • III
  Płatności
 1. Uczestnik lub Zamawiający jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Konferencji lub Szkoleniu zgodnie z cennikiem podanym na stronie internetowej najpóźniej 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
  2. Możliwe jest dokonanie płatności przelewem za pośrednictwem płatności online lub przelewem tradycyjnym. W przypadku realizacji płatności przelewem tradycyjnym powinna być ona wykonana w terminie określonym w przesłanej korespondencji elektronicznej do Uczestnika lub Zamawiającego po przesłaniu formularza zgłoszeniowego. Uczestnik lub Zamawiający otrzyma w korespondencji elektronicznej fakturę po zaksięgowaniu się wpłaty na koncie Organizatora.
  3. Wpłat należy dokonać na konto Organizatora.
  Fundacja Mocni na starcie, Aleje Krasińskiego 20a, 64-100 Leszno
  mBank 74 1140 2004 0000 3402 8037 8984
  W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika oraz datę szkolenia.
  4. Dokonanie wszystkich płatności w wymaganych niniejszym Regulaminem terminach jest warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu lub Konferencji.
 • IV
  Rezygnacja z uczestnictwa
 1. Uczestnik lub Zamawiający ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu i uzyskania zwrotu w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji na 20 dni kalendarzowych przed wyznaczoną datą Szkolenia lub Konferencji.
  2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji na 19 dni kalendarzowych przed datą Szkolenia lub Konferencji Organizator ma prawo potrącić z wpłaconej przez Uczestnika lub Zamawiającego kwoty faktycznie poniesione koszty związane ze zgłoszeniem się danego Uczestnika do uczestnictwa w szkoleniu.

W szczególności w związku ze stanami nadzwyczajnymi spowodowanymi szerzeniem się chorób zakaźnych, w przypadku nałożenia na uczestnika przez organy władzy publicznej obowiązku odbycia kwarantanny (izolacji społecznej), uczestnik ma prawo do:

1) przeniesienia jego uczestnictwa w szkoleniu (zaliczeniu dokonanej wpłaty) na inny termin – wspólnie ustalony z Organizatorem,

2) odstąpienia od udziału w szkoleniu i żądania zwrotu 50% (połowy) uiszczonych kwot Organizatorowi z tytułu uczestnictwa w szkoleniu.

 1. Zgłoszenia rezygnacji albo przeniesienia na inny termin należy dokonać na adres poczty elektronicznej biuro@mocninastarcie.pl Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
  4. W przypadku braku uczestnictwa w Szkoleniu lub Konferencji i niepoinformowaniu o tym Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, Uczestnik lub Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty opłaty związanej z udziałem w Szkoleniu zgodnie z obowiązującym przy zgłoszeniu cennikiem.
  5. Rejestrujący ma prawo dokonać zmiany danych osobowych Uczestników dla których wcześniej dokonał wpisu podczas rejestracji.
  6. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mocninastarcie.pl, a także pocztą tradycyjną na adres Organizatora.
  7. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane
  a. oznaczenie Uczestnika, lub Zamawiającego – imię, nazwisko (firma), adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy
  b. przedmiot reklamacji,
  c. wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
  8. Reklamacje Organizator rozpatruje w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.
  9. W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w ust. 8 Organizator poinformuje o tym podmiot składający reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.
  10. Podmiot składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację.
 • V
  Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Uczestników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności Uczestników i Zamawiających.
  2. Za zgodą dysponentów zebranych danych osobowych informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez Organizatora oraz Partnerów współpracujących z Organizatorem w ramach konkretnego Szkolenia lub Konferencji.
  3. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami i prawem powszechnie obowiązującym służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności są szyfrowane.
  4. Osobie udostępniającej danej przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody (w tym prawo żądania usunięcia danych) w dowolnym momencie. Zgodę można cofnąć (oraz inne oświadczenia) składając oświadczenie do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@mocninastarcie.pl
  5. Dane mogą być udostępnione podmiotom, którym Organizator zleca wykonanie usług w imieniu i na swoją rzecz.
 • VI
  Odpowiedzialność Uczestników
 1. Uczestnicy i Zamawiający są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
  2. Podczas Szkoleń i Konferencji Organizator może sporządzać dokumentację fotograficzną oraz utrwalić ich przebieg za pomocą środków utrwalających obraz i dźwięk dla celów własnych, w tym celów promocyjnych.
  3. Uczestnictwo w Szkoleniach lub Konferencjach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z Uczestników, Prelegentów i Prowadzących w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora. Zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim można cofnąć najpóźniej pierwszego dnia po zakończeniu Szkolenia lub Konferencji za pomocą oświadczenia skierowanego do Organizatora za pomocą poczty elektronicznej
 • VII
  Postanowienia końcowe
 1. Koszt przejazdu na Szkolenie lub Konferencję Uczestnik, Zamawiający, Partner pokrywa we własnym zakresie.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, lub przełożenia Szkolenia lub Konferencji
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
  4. Akceptacja Regulaminu Szkolenia stanowi jednoczesną zgodę z polityką prywatności serwisów internetowych Organizatora.
  5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.
  6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2022 roku.