Ultrasoundsgood polityka prywatności / privacy policy

Aplikacja mobilna pod nazwą ULTRASONDsGOOD

Intencją Fundacji Mocni na starcie jest zapewnienie Państwu w pełni poczucia
bezpieczeństwa podczas korzystania z aplikacji mobilnej pod nazwą
ULTRASOUNDsgGOOD. Ważne jest dla nas, aby nie było wątpliwości, iż Państwa
prywatność jak i ochrona praw osobistych jest dla nas niezmiernie ważna. Przywiązujemy
wielką wagę, żeby Państwa dane były przetwarzane w sposób uczciwy i przejrzysty a
Państwa prywatność zabezpieczona. Mamy nadzieje, że przedstawiona poniżej Polityka
prywatności w pełni zobrazuje Państwu sposób wykorzystywania przez nas Państwa danych
osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych (RODO) oraz wymogi polskiej Ustawy o ochronie danych.

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Fundacja Mocni na starcie
Aleje Krasińskiego 20a, 64-100 Leszno
REGON 385772661, NIP 6972376210,
KRS 0000832899.
Inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem e-mail: biuro@mocninastarcie.pl.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane jedynie w celu niezbędnym do
zapewnienia funkcjonowania aplikacji, przedstawianych przez aplikację usług i treści. W celu
wyjaśnienia, posłużymy się przykładem: rejestrując się i logując do naszej aplikacji jako
Użytkownik, za Państwa zgodą dane osobowe są zbierane i przetwarzane. Jednakże są
przypadki, w których nie ma możliwości ówczesnego wyrażenia zgody ze względu na
okoliczności, na co pozwala przepis dotyczący zbierania danych osobowych.
W celu zrozumienia Państwa potrzeb, możemy przechowywać i przetwarzać dane osobowe
jak i również udostępniać je naszym partnerom na podstawie zawartych umów, aby móc
ulepszać działania aplikacji. Możemy również posługiwać się Państwa danymi w celu
przekazania niezbędnych informacji dotyczących oferty Fundacji (może być to również
strona trzecia, lecz posługująca się w naszym imieniu) czy prowadzeniu sondaży, które w
pełni ułatwiają nam zrozumieć Państwa potrzeby jako Użytkowników.
Oczywiście uszanujemy Państwa wybór, jeżeli nie chcą Państwo abyśmy wykorzystywali
dane do kontaktu z Państwem. Prosimy jednak mieć na uwadze, że w żaden sposób nie
udostępniamy Państwa danych osobom trzecim, które nie są partnerami Fundacji Mocni na
starcie.

Naszym głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.
Dokładamy wszelkich starań, podejmując środki techniczne i organizacyjne, aby w pełni
zabezpieczyć dane przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, zgubieniem,
zmianą, tudzież przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem osób trzecich.

Podstawa prawna:
Administrator danych osobowych w procesie przetwarzania stosuje się według zasad, które
zostały określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych), Dz.Urz.UE.l nr 119, str. 1)

CEL POZYSKIWANIA DANYCH
Zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest nam potrzebne do:
– udostępniania Państwu usług wiązanych z działaniem aplikacji (np. uwierzytelnienie
rejestracji, logowanie, odzyskiwanie hasła);
– odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące działania aplikacji;
– utrzymywania kontaktu z Państwem jako beneficjentami, darczyńcami, osobami
zainteresowanymi działalnością Fundacji;
– działań marketingowych, np. wysyłania newslettera Fundacji.
Państwa dane osobowe mogą być zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6par. 1 RODO.

OGRANICZENIE CELU
Nasza aplikacja zbiera i przechowuje Państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnym i
sprecyzowanym wyżej celu, chyba że udostępnienie tych danych jest konieczne:
– gdy wymagają tego od nas uprawnione organy rządowe lub sądowniczej ze względów
prawnych;
– w celu zapobieganiu nielegalnym działaniom jak na przykład ataki na system informacyjny
Fundacji Mocni na starcie;
– do przygotowywania z Państwem wszelkich negocjacji lub realizacji umów i działań
statutowych Fundacji;
– do stworzenia obrony w procesie sądowym lub postawienia aktu oskarżenia.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie ze wskazaniami przypisu zawartego w motywach rozporządzenia RODO, które
zostały doprecyzowane w przepisie art. 5 ust. 1 lit. e dane osobowe w rozumieniu
rozporządzenia RODO mogą być przechowywane tylko i wyłącznie przez okres niezbędny
do wypełnienia celów, dla których zostały one zebrane. Rozporządzenie nie narzuca
określonego czasu przechowywanie danych osobowych, tak więc nie ma limitu w dniach,
miesiącach czy nawet latach.

W związku z czym chcemy poinformować, że przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane
osobowe tylko przez taki czas, jaki jest nam konieczny do spełnienia naszych celów ich
przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem.

ZBIERANIE DANYCH
W przypadku korzystania z naszej aplikacji, możemy automatycznie (czyli nie w drodze
rejestracji) zebrać następujące dane:
– rodzaj używanej przeglądarki – systemu operacyjnego używanego urządzenia końcowego;
– średni czas spędzany w aplikacji;
– oglądane poszczególne strony w aplikacji;
– częstotliwość odwiedzin;
– informacje o rozpoczęciu, zakończeniu i przebiegu korzystania z aplikacji;
– usługi telekomunikacyjne, które zostały wykorzystane do uzyskania dostępu;
Wyżej wymienione dane zostaną zebrane i wykorzystane tylko i wyłącznie do celów
statystycznych i zawsze to będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Decydując się na wdrożenie aplikacji w modelu serverless, dzielimy odpowiedzialność za
bezpieczeństwo danych z dostawcą usług chmurowych. W przypadku aplikacji
ULTRASOUNDsGOOD jest to Amazon Cognito. Amazon Web Services musi zadbać o
zabezpieczenie całej infrastruktury obliczeniowej i sieciowej, właściwą konfigurację
systemów operacyjnych i części oprogramowania (hypervisora, firewalla, itp.), instalowanie
aktualizacji i poprawek bezpieczeństwa na bieżąco, czy szyfrowanie danych i ruchu
sieciowego. W gestii Fundacji Mocni na starcie jako bezpośredniego użytkownika usług
AWS, leży natomiast implementacja kodu aplikacji w taki sposób, aby uniemożliwić
potencjalnym atakującym dostęp do poufnych zasobów czy wykonanie niepożądanych
działań.

PAŃSTWA PRAWA
W zakresie gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo
do:
– dostępu do Państwa danych;
– sprostowania danych;
– całkowitego usunięcia lub częściowego ograniczenia przetwarzania danych;
– wzniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli przetwarzanie danych
narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO), a także
aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych.

ŁĄCZA DO WITRYN INTERNETOWYCH
Aplikacja ULTRASOUNDsGOOD może zawierać hiperłącza do innych stron internetowych.
Fundacja Mocni na starcie nie ponosi odpowiedzialności za prowadzone przez te strony
praktyki dotyczące ochrony danych osobowych.

PYTANIA I UWAGI
Odpowiadamy na wszelkie prośby o Państwa wgląd do danych osobowych oraz ich
skorygowania a także ich całkowitego usunięcia. Wraz z rozwojem Internetu i modyfikacjami
regulującymi prawo będziemy zmieniać naszą politykę ochrony danych osobowych.
Oczywiście, wszelkie zmiany będą ogłaszane w aplikacji więc prosimy Państwa o regularne
odwiedzanie tej części.